Strona internetowa ... używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w OLECKU

Poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektora w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku

 

w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Olecko, ul. Kolejowa 27a

 

 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów,
 • opracowywanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego w zakresie działania sekcji kwatermistrzowsko-technicznej,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku,
 • naliczanie oraz przygotowywanie dokumentów i zestawień dotyczących spraw związanych z należnością równoważników pieniężnych i innych świadczeń socjalnych dla strażaków PSP,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów dokumentów przychodzących i wychodzących,
 • sporządzanie list obecności pracowników,
 • naliczanie i sporządzanie list płac oraz należności, pochodnych i podatków,
 • wydawanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych ,
 • prowadzenie kasy komendy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne dotyczące wykształcenia: wykształcenie średnie

mile widziane: wykształcenie średnie lub wyższe o profilu administracja, prawo, ekonomia

mile widziane: 2 letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP),

- znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, ze zmianami),

- korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- dobra znajomość komputerowych programów biurowych oraz obsługi urządzeń biurowych,

- umiejętność przygotowywania pism urzędowych z zastosowaniem przepisów prawnych,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 

wymagania   dodatkowe:

- znajomość procedur urzędniczych i administracyjnych,

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

- terminowość i dokładność,

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie tutejszej Komendy lub listownie –  
z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na zastępstwo Inspektor
,,w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej”

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

ul. Kolejowa 27a

19-400 Olecko

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 marca 2016 roku do godziny 15:00.

Decyduje data ze stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

 

Umowa o pracę na czas określony, obejmujący nieobecność pracownika, zatrudnionego na stanowisku inspektora w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej.

Po zakończeniu procedury naboru wszystkie oferty będą przechowywane przez okres trzech miesięcy poczym komisyjnie zostaną zniszczone. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie
o kolejnym etapie naboru.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 87 520 71 02, 87 520 71 04

 

 

 

Custom image