Zasady naboru do służby w PSP

Zasady naboru do służby w PSP

Kandydat  do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi posiadać:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi przydatnymi do służby  w Państwowej Straży Pożarnej,

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego ogłasza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Olecku oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w formie "OGŁOSZENIA O NABORZE DO SŁUŻBY".  Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne jest czteroetapowe:

 • I etap obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydata do służby;
 • II etap obejmuje: próbę wydolnościową, próbę akrofobii – wejścia i zejścia po drabinie (przy pełnej asekuracji) na wysokość 20 metrów, test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania;
 • III etap to pisemny test wiedzy kandydata;
 • IV etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, po której następuje skierowanie wytypowanych kandydatów do Zakładu Usług Psychologicznych MSWiA i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Olsztynie.

I etap postępowania kwalifikacyjnego: ocena złożonych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (pisany odręcznie),
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dowodu osobistego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia (kursy, szkolenia),
 5. kopia stron książeczki wojskowej z uwidocznionym zdjęciem i danymi personalnymi, kategorią zdrowia,
 6. kopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz wyrażeniu zgody na publikowanie wyników rekrutacji na stronie internetowej Komendy,
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie  dopuszczające do testu sprawności fizycznej z widocznym zapisem „zdolny do ćwiczeń fizycznych”do okazania w dniu testów sprawnościowych,

UWAGA !

Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą przeprowadzenia testu. Dokumenty niekompletne i nie spełniające wymagań formalnych nie będą przyjmowane. Kandydat do służby winien legitymować się dokumentem tożsamości, okazywanym na żądanie Komisji Kwalifikacyjnej .

Na tym poziomie postępowania, Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie posiadanych uprawnień i wykształcenia - przydatnych w służbie w Państwowej Straży Pożarnej - za które przyznaje stosowną gratyfikacje punktową.

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

 1. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy – 15 punktów,
 2. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów,
 3. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. technik pożarnictwa – 25 punktów,
 4. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. inżynier pożarnictwa – 30 punktów,
 5. Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP (szkolenie podstawowe OSP), KPP (kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy) – 10 punktów,
 6. Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP (szkolenie podstawowe OSP), KPP (kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy), RT (szkolenie ratownictwa technicznego OSP) – 15 punktów,
 7. Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP (szkolenie podstawowe OSP), KPP (kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy), RT (szkolenie ratownictwa technicznego OSP), RW (szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach)  – 20 punktów,
 8. Wykształcenie wyższe inżynier o specjalności inżynieria bezpieczeństwa poż. uzyskane w SGSP – 15 punktów,
 9. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego – 15 punktów,
 10. Wykształcenie - wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów,
 11. Prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów,
 12. Prawo jazdy kat. CE lub DE – 15 punktów,
 13. Inne kwalifikacje lub uprawnienia na danym stanowisku (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, płetwonurka, ratownika WOPR, sternika motorowodnego, stermotorzysty, SEP, obsługa agregatów prądotwórczych itp.) – w sumie do 15 punktów, nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie,
 14. Dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku na które prowadzony jest nabór – 15 punktów.

Ustala się sposób liczenia punktów:

 • Za kwalifikacje wymienione z punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.
 • Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30.
 • Kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 11-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • W kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów.

II etap postępowania kwalifikacyjnego: test sprawności fizycznej.

Uwaga: przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią) oraz przedstawienia Komisji Kwalifikacyjnej aktualnego zaświadczenie lekarskiego od lekarza pierwszego kontaktu, dopuszczające do testu sprawnościowego - zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.

II etap obejmuje następujące elementy:

 1. próbę wydolnościową,
 2. próbę akrofobii – wejścia i zejścia po drabinie (przy pełnej asekuracji) na wysokość 20 metrów,
 3. sprawdzian z pływania,
 4. test sprawności fizycznej.

Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka („HARVARD STEP - UP TEST").

Wyposażenie:

 • stopień o wysokości 40 cm,
 • stoper,
 • metronom.

Wykonanie próby:

 • badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
 • metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,
 • czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 min,

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Na hasło „raz" badany stawia lewą stopę na stopniu , na hasło dwa dostawia prawą stopę do lewej - przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na hasło trzy stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło cztery prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę) przyjmując postawę wyprostowaną. Czas trwania jednej ewolucji wynosi 2 sekundy. Jeśli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu, należy badanemu pomóc donośnym sygnałem. Po upływie 5 min. badany siada na krześle, a osoba prowadząca badanie wykonuje następujące czynności: bada częstość tętna, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do 1min. 30 s, następnie od 2 min. do 2 min. 30 s oraz 4 min. do 4 min. 30 s (trzy pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności - FI - stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.

Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej („HARVARD STEP - UP TEST"

Wskaźnik wydolności Wynik - ocena
50-55 Słaby
56-64 Dostateczny
65-79 Przeciętny
80-89 Dobry
90 i powyżej Bardzo dobry

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w przepisanym czasie oraz jeżeli prowadzący ćwiczenie przerwie je z uwagi na to, że kandydat w ciągu 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywanego ćwiczenia - nie zalicza próby i nie jest dopuszczony do właściwego testu sprawności fizycznej.  Dotyczy to również przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności na poziomie przeciętnym ( min. 65). Próbę należy zaliczyć, nie podlega punktacji.

Próba akrofobii

Polega na wejściu i zejściu po drabinie na wysokość 20 metrów ustawionej pod kątem 75 º - (przy pełnej asekuracji). Stanowi element badania u kandydata lęku przed wysokością. Stwierdzony podczas próby wejścia i zejścia po drabinie lęk wysokości, objawiający się w szczególności problemem w sprawnym wejściu i zejściu oraz związanym z tym zachwianiem równowagi, dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania.

Sprawdzian z pływania


Polega na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 1 min. 30 sekund.

Test podstawowy

 • Bieg na 1000 m
 • Bieg na 50 m
 • Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej)

Opis konkurencji:

Bieg na 1000 m

Ćwiczący zajmują pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

Bieg na 50 m

Ćwiczący zajmują pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej)

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczeń dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Indywidualne wyniki kandydata uzyskane w poszczególnych konkurencjach testu sprawności fizycznej przelicza się na punkty wg tabeli stanowiącej załącznik do procedury naboru do służby PK-1. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych wg rozporządzenia MSWiA z dnia 27.10.2005 r w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 261, poz.2191).

Nie przystąpienie kandydata do oceny sprawności fizycznej jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

III etap postępowania kwalifikacyjnego: test wiedzy

Do III etapu przystępują osoby, które pozytywnie zaliczyły poprzedzające go etapy.

Test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwać będzie 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź i 3 dystraktory.

IV etap postępowania kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna

IV etap stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna, po której następuje skierowanie wytypowanych kandydatów do Zakładu Usług Psychologicznych MSWiA i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Olsztynie.

Do IV etapu naboru zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w wyniku testu sprawności fizycznej, punktów za wykształcenie i uprawnienia oraz testu wiedzy) spośród zgłoszonych do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów.

Wyłonione do IV etapu osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Uwaga: do momentu ogłoszenia naboru powyższe zasady są tylko wstępną  informacją o warunkach przyjęć i mogą ulec modyfikacji.

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano na podstawie:

1)   ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 68 z 2009 r.),

2)   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej(Dz. U. Nr 261, poz. 2191 z 2005 r.)

3)   wytycznych dotyczących procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr BK-I-100/18-3/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.